Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

Specializuoto skalbimo paslaugos iš socialinių įmonių

CPO LT kataloge vykdomų pirkimų aprašymas

Bendra informacija Preliminarios sutarties sąlygos
Pagrindinės sutarties sąlygos
Pagal šios sutarties sąlygas galima įsigyti:Specializuoto skalbimo paslaugas, teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis Lietuvos higienos normomis. Specializuoto skalbimo paslaugų teikimo procese naudojami skalbikliai/balikliai ir dėmių valikliai atitinka LR Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualioje redakcijoje nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, taikomus skalbinių plovikliams ir dėmių valikliams.

Užsakymų formavimas Formuodamas užsakymą CPO LT kataloge Pirkėjas nurodo:
1) paslaugų teikimo terminas (nuo 1 mėn. iki 24 mėn.);
2) numatomų įsigyti Paslaugų techninės specifikacijos bei preliminarus kiekis;
3) pirkimui skiriama  maksimali lėšų suma eurais su  PVM;
4) numatomas nešvarių skalbinių dažnumas kartais per mėnesį;
5) įsipareigojimas nupirkti ne mažiau kaip (nuo 70 iki 100) procentų kiekvienos Pagrindinės sutarties priede nurodytos Paslaugų vienetų;
6) terminas Atnaujintam varžymuisi (nuo 2 iki 15 darbo dienų);
7) atsiskaitymo už Paslaugas terminas (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
8) tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju terminas kaip per (nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų);
9) ar reikalaujama Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pagrindinės sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų, įskaitant PVM [nuo 5 % iki 10 %];
10) pasiūlymo  vertinimo kriterijus (pagal  kainą  arba  pagal  kainos ir  kokybės santykį);
11) paslaugų teikimo vieta (-os) Lietuvos Respublikos teritorijoje;
12) užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas);
13) užsakovo atsakingas asmuo už sutarties vykdymą asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr.);
14) užsakovo atsakingas asmuo už sutarties bei jos pakeitimų paskelbimą (vardas, pavardė, pareigos, tel.nr.).
Užsakymų paskelbimas Suformuoti krepšeliai skelbiami darbo dienomis nuo 15:00 val.
Konkurso rezultatai skelbiami darbo dienomis nuo 9:00 val. Auditui užsakymai perduodami darbo dienomis 14:00 val..
Užsakymai audituojami CPO LT iki 5 d. d.
Atnaujintas varžymasis Pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą.
Sutarties sudarymas Pirkėjas privalo sudaryti Pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju. Pirkėjas per 5 d.d. pasirašo sutartį ir 2 jos egzempliorius pristato (išsiunčia) Tiekėjui.
Gavęs sutartį, Tiekėjas per 5 d.d. ją pasirašo ir 1 sutarties egzempliorių grąžina Pirkėjui.
Pagalba Dažniausiai užduodami klausimai
Katalogo naudotojo instrukcija