Pages Navigation Menu

CPO LT – protingi pirkimų sprendimai

lten  

ES parama

VšĮ CPO LT įgyvendina ES finansuojamą projektą Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0007

„Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“

Viešoji įstaiga CPO LT ir Europos socialinio fondo agentūra 2017 m. gegužės mėn. pasirašė sutartį dėl projekto „Centralizuotų viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, valdymo sistemos plėtra“ įgyvendinimo, kurio vertė ­beveik 750 000 (747 824, 86) eurų.

Projekto tikslas:

  1. Plėtojant centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą įdiegti naujus, inovatyviais sprendimais grįstus centralizuotų viešųjų pirkimų modulius ir taip prisidėti prie viešojo administravimo subjektų veiklos valdymo tobulinimo sudarant galimybę viešojo sektoriaus ir savivaldybių perkančiosioms organizacijoms pereiti prie viešųjų pirkimų elektroninėje erdvėje atsisakant jų vykdymo savarankiškai.
  2. Viešųjų pirkimų skaidrumo ir efektyvumo didinimas mažinant korupcijos galimybes vienoje iš labiausiai korupcijos paveiktų viešojo valdymo sričių – viešuosiuose pirkimuose. Viešųjų pirkimų vykdymo „nuasmeninimas” ir jų perkėlimas į elektroninę erdvę yra esminė priemonė šiam tikslui pasiekti.

Projekto esmė:

◼   Centralizuotus viešuosius pirkimus nacionaliniu mastu vykdanti VšĮ CPO LT įgyvendina pagrindinius viešųjų pirkimų politikos tikslus – didinti viešųjų pirkimų skaidrumą ir efektyvumą.  Viešųjų pirkimų vykdymas per CPO LT elektroninį katalogą yra priemonė, kuri leidžia eliminuoti korupcijos rizikos veiksnius, nes, vykdant viešuosius pirkimus per CPO LT elektroninį katalogą, visi procesai – nuo pirkimo formavimo, paskelbimo, pasiūlymų pateikimo, tiekėjų varžymosi, vokų atplėšimo ir net sutarčių suformavimo – vyksta elektroniniu, automatizuotu būdu. Taip užtikrinamas viešojo pirkimo proceso skaidrumas, nelieka „žmogiškojo veiksnio“ rizikos ir galimybės paveikti procesą. Prekės, paslaugos ir darbai įsigyjami pagal standartizuotas technines specifikacijas, todėl nelieka išimčių galimybės – rinka pirkimuose dalyvauja vienodomis sąlygomis.  Be šių naudų, CPO LT taip pat padeda perkančiosioms organizacijoms taupyti laiko, žmogiškuosius ir finansinius išteklius, kadangi centralizuodama viešuosius pirkimus atlieka visas viešojo pirkimo procedūras, sudaro preliminariąsias sutartis su tiekėjais ir kitaip kuruoja visą procesą nuo pradžios iki pabaigos. Taip perkančiosios organizacijos gali įsigyti prekes, darbus, paslaugas greičiau, racionaliau ir efektyviau

◼   Pirmajame projekto įgyvendinimo etape 2017 m. gegužės mėn.-2020 m. gruodžio mėn. CPO LT elektroninis katalogas  išplėstas 10 naujų pirkimų modulių, surengti nuotoliniai mokymai (seminarai) šalies savivaldybių perkančiųjų organizacijų 1200-ams darbuotojų, kurie apmokyti naudotis elektroniniu katalogu, supažindinti su naujais pirkimo moduliais, pagilintos jų centralizuotų viešųjų pirkimų kompetencijos.

◼   Antrame projekto įgyvendinimo etape 2021 m. sausio-2023 m. rugpjūčio mėn. CPO LT elektroninis katalogas bus išplėstas 10 naujų pirkimų modulių bei surengti nuotoliniai mokymai (seminarai) 1200-ams  šalies viešojo sektoriaus institucijų perkančiųjų organizacijų darbuotojų. Projekto įgyvendinimas efektyviai prisideda prie viešųjų pirkimų  tikslų realizavimo ir naudų pirkėjams, tiekėjams ir valstybei kūrimo. Iki 2022 m. rugsėjo jau sukurta 14 prekių, paslaugų ir darbų elektroninio katalogo modulių, kurie iš esmės tenkins daugumos perkančiųjų organizacijų poreikių bei, dėl inovatyvių pirkimo objektų centralizavimo ir  technologinių sprendimų, yra efektyvus ir  patogus naudotojams įrankis.

◼   Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ ir yra įtrauktas į valstybės projektų sąrašą.

Įvykę seminarai:
◼   ES projekto I-o etapo seminarai buvo skirti savivaldos institucijų perkančiųjų organizacijų specialistams. Mokymai vyko 2019 m. 06 mėn.-2020 m. 06 mėn. Juose dalyvavo iš visų Lietuvos savivaldybių (60) 1187 dalyviai.
II-o etapo seminaras prasidės 2023 m. sausio mėn. Jis skirtas viešojo sektoriaus perkančiosioms organizacijoms. Numatomas dalyvių skaičius – 1200. Seminarai vyksta nuotoliniu būdu.

◼   Dalyvių apklausos duomenimis, 74,23 proc. jų, pateiktą informaciją įvertino kaip „svarbią ir naudingą“, 20,78 proc. dalyvių nurodė, kad įgytas žinias taikys pirkdami per CPO LT elektroninį katalogą. Mokymo turinį ir jo pateikimą puikiai įvertino 50,36 proc., labai gerai – 29,81 proc. ir gerai – 14,49 proc. visų dalyvių. Kadangi absoliuti dauguma mokymų dalyvių puikiai įvertino seminarų vykdymą virtualioje erdvėje, CPO LT ir ateityje numato rengti nuotolinius mokymus

VšĮ CPO LT įgyvendino ( 2013-2016) projektą Nr. VP1-4.2-VRM-03-V-01-087

,,Centrinės projektų valdymo agentūros centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas“ 

Projektas įgyvendintas gavus Europos Sąjungos Struktūrinių fondų paramą pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP1-4.2-VRM-03-V ,,Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“.

Projekto tikslas

Prisidėti prie viešojo administravimo subjektų vidaus administravimo ir veiklos valdymo tobulinimo, sukuriant ir įdiegiant centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą. Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemą.